Bài tập quản lí sinh viên SQL Access

Thảo luận trong 'Hỏi đáp - Thủ thuật tin học' bắt đầu bởi bibica, 15/11/16.

 1. bibica

  bibica Moderator

  Bài viết:
  396
  Đã được thích:
  2
  QUẢN LÍ SINH VIÊN

  /*=====================Create DataBase======================*/

  usemaster
  go
  ifexists(selectnamefrom sysdatabases wherename='QuanLyDiemSV')
  dropDatabase QuanLyDiemSV
  go
  CreateDatabase QuanLyDiemSV
  go

  use QuanLyDiemSV
  go


  /*=============DANH MUC KHOA==============*/


  Createtable DMKhoa
  (
  MaKhoa char(2)primarykey,
  TenKhoa nvarchar(30)notnull,
  )


  /*==============DANH MUC SINH VIEN============*/


  Createtable DMSV
  (
  MaSV char(3)notnullprimarykey,
  HoSV nvarchar(15)notnull,
  TenSV nvarchar(7)notnull,
  Phai nchar(7),
  NgaySinh datetimenotnull,
  NoiSinh nvarchar(20),
  MaKhoa char(2),
  HocBong float,

  )
  /*===================MON HOC========================*/  createtable DMMH
  (
  MaMH char(2)notnull,
  TenMH nvarchar(25)notnull,
  SoTiet tinyint
  Constraint DMMH_MaMH_pk primarykey(MaMH)
  )  /*=====================KET QUA===================*/

  Createtable KetQua
  (
  MaSV char(3)notnull,
  MaMH char(2)notnull,
  LanThi tinyint,
  Diem decimal(4,2),
  Constraint KetQua_MaSV_MaMH_LanThi_pk primarykey(MaSV,MaMH,LanThi)
  )

  /*==========================TAO KHOA NGOAI==============================*/
  Altertable dmsv
  addConstraint DMKhoa_MaKhoa_fk foreignkey(MaKhoa)
  References DMKhoa (MaKhoa)
  Altertable KetQua
  addconstraint KetQua_MaSV_fk foreignkey(MaSV)references DMSV (MaSV),
  constraint DMMH_MaMH_fk foreignkey(MaMH)references DMMH (MaMH)


  /*==================NHAP DU LIEU====================*/

  /*==============NHAP DU LIEU DMMH=============*/
  Insertinto DMMH(MaMH,TenMH,SoTiet)
  values('01',N'Cơ Sở Dữ Liệu',45)
  Insertinto DMMH(MaMH,TenMH,SoTiet)
  values('02',N'Trí Tuệ Nhân Tạo',45)
  Insertinto DMMH(MaMH,TenMH,SoTiet)
  values('03',N'Truyền Tin',45)
  Insertinto DMMH(MaMH,TenMH,SoTiet)
  values('04',N'Đồ Họa',60)
  Insertinto DMMH(MaMH,TenMH,SoTiet)
  values('05',N'Văn Phạm',60)

  /*==============NHAP DU LIEU DMKHOA=============*/
  Insertinto DMKhoa(MaKhoa,TenKhoa)
  values('AV',N'Anh Văn')
  Insertinto DMKhoa(MaKhoa,TenKhoa)
  values('TH',N'Tin Học')
  Insertinto DMKhoa(MaKhoa,TenKhoa)
  values('TR',N'Triết')
  Insertinto DMKhoa(MaKhoa,TenKhoa)
  values('VL',N'Vật Lý')


  /*==============NHAP DU LIEU DMSV=============*/


  SETDATEFORMAT DMY
  GO

  Insertinto DMSV
  values('A01',N'Nguyễn Thị',N'Hải',N'Nữ','23/02/1990',N'Hà Nội','TH',130000)
  Insertinto DMSV(MaSV,HoSV,TenSV,Phai,NgaySinh,NoiSinh,MaKhoa,HocBong)
  values('A02',N'Trần Văn',N'Chính',N'Nam','24/12/1992',N'Bình Định','VL',150000)
  Insertinto DMSV(MaSV,HoSV,TenSV,Phai,NgaySinh,NoiSinh,MaKhoa,HocBong)
  values('A03',N'Lê Thu Bạch',N'Yến',N'Nữ','21/02/1990',N'TP Hồ Chí Minh','TH',170000)
  Insertinto DMSV(MaSV,HoSV,TenSV,Phai,NgaySinh,NoiSinh,MaKhoa,HocBong)
  values('A04',N'Trần Anh',N'Tuấn',N'Nam','20/12/1990',N'Hà Nội','AV',80000)
  Insertinto DMSV(MaSV,HoSV,TenSV,Phai,NgaySinh,NoiSinh,MaKhoa,HocBong)
  values('B01',N'Trần Thanh',N'Mai',N'Nữ','12/08/1991',N'Hải Phòng','TR',0)
  Insertinto DMSV(MaSV,HoSV,TenSV,Phai,NgaySinh,NoiSinh,MaKhoa,HocBong)
  values('B02',N'Trần Thị Thu',N'Thủy',N'Nữ','02/01/1991',N'TP Hồ Chí Minh','AV',0)

  /*==============NHAP DU LIEU BANG KET QUA=============*/

  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A01','01',1,3)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A01','01',2,6)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A01','02',2,6)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A01','03',1,5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A02','01',1,4.5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A02','01',2,7)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A02','03',1,10)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A02','05',1,9)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A03','01',1,2)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A03','01',2,5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A03','03',1,2.5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A03','03',2,4)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('A04','05',2,10)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('B01','01',1,7)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('B01','03',1,2.5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('B01','03',2,5)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)

  values('B02','02',1,6)
  Insertinto KetQua(MaSV,MaMH,LanThi,Diem)
  values('B02','04',1,10)


  /*===============CAP NHAT THONG TIN=================*/

  --câu 2--
  update dmmh
  set sotiet=45
  where mamh='05'
  --câu 3,4---
  update dmsv
  set tensv=N'Kỳ',phai ='Nam'
  where masv='b01'
  -------câu 5-----
  update dmsv
  set ngaysinh='05/07/1990'
  where masv='b02'
  ----------câu 6----------
  update dmsv
  set hocbong=hocbong+100000
  where makhoa='Av'
  -------câu 7----------
  deletefrom ketqua
  where lanthi=2 and diem<5
  -------câu 8---------
  --delete from dmsv
  --where hocbong=0
  --không được vì có ràng buộc khóa ngoại --
  --B.Truy vấn những câu đơn giản
  --9. Liệt kê danh sách sinh viên, gồm các thông tin sau: Mã sinh viên, Họ sinh viên, Tên
  --sinh viên, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Mã sinh viên tăng dần.
  select masv as'Mã sinh viên',hosv as'Họ sinh viên',tensv as'Tên sinh viên',hocbong as'Học Bổng'
  from dmsv
  orderby masv asc

  --10. Danh sách các sinh viên gồm thông tin sau: Mã sinh viên, họ tên sinh viên, Phái, Ngày
  --sinh. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự Nam/Nữ.
  select masv as'Mã sinh viên',hosv+' '+tensv as'họ tên sinh viên',phai as'Phái',ngaysinh as'Ngày sinh'
  from dmsv
  orderby phai asc

  --11. Thông tin các sinh viên gồm: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Học bổng. Thông tin sẽ
  --được sắp xếp theo thứ tự Ngày sinh tăng dần và Học bổng giảm dần.
  select hosv+' '+tensv as'họ tên sinh viên',ngaysinh as'Ngày sinh',hocbong as'Học bổng'
  from dmsv
  orderby ngaysinh asc,hocbong desc
  --12. Danh sách các môn học có tên bắt đầu bằng chữ T, gồm các thông tin: Mã môn, Tên
  --môn, Số tiết.
  select mamh as'Mã môn học',tenmh as'Tên môn học',sotiet as'số tiết'
  from dmmh
  where tenmh like't%'

  --13. Liệt kê danh sách những sinh viên có chữ cái cuối cùng trong tên là I, gồm các thông
  --tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Phái.
  select hosv+' '+tensv as'Họ tên sinh viên',ngaysinh as'Ngày sinh',phai as'Phái'
  from dmsv
  where tensv like'%i'
  --14. Danh sách những khoa có ký tự thứ hai của tên khoa có chứa chữ N, gồm các thông tin:
  --Mã khoa, Tên khoa.
  select makhoa as'Mã khoa',tenkhoa as'tên khoa'
  from dmkhoa
  where tenkhoa like'_n%'
  --15. Liệt kê những sinh viên mà họ có chứa chữ Thị.
  select*
  from dmsv
  where hosv like N'%thị%'

  --16. Cho biết danh sách những sinh viên có ký tự đầu tiên của tên nằm trong khoảng từ a
  --đến m, gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Phái, Học bổng.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',HoSV+' '+TenSV As N'Họ Tên Sinh Viên',Phai As N'Phái',HocBong AsN'Học Bổng'
  from dmsv
  where tensv between'a'and'm'  --17. Cho biết danh sách những sinh viên mà tên có chứa ký tự nằm trong khoảng từ a đến
  --m, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh, Học bổng. Danh sách
  --được sắp xếp tăng dần theo họ tên sinh viên.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',HoSV+' '+TenSV As N'Họ Tên Sinh Viên',Phai As N'Phái',HocBong AsN'Học Bổng'
  From DMSV
  Where TenSV like'%[a-m]%'
  Orderby HoSV+' '+TenSV ASC

  --18. Cho biết danh sách các sinh viên có học bổng lớn hơn 100,000, gồm các thông tin: Mã
  --sinh viên, Họ tên sinh viên, Mã khoa, Học bổng. Danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự
  --Mã khoa giảm dần.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',HoSV+' '+TenSV As N'Họ Tên Sinh Viên',MaKhoa As N'Mã Khoa',HocBongAs N'Học Bổng'

  from dmsv
  where hocbong>100000
  orderby makhoa desc


  --19. Liệt kê các sinh viên có học bổng từ 150,000 trở lên và sinh ở Hà Nội, gồm các thông
  --tin: Họ tên sinh viên, Mã khoa, Nơi sinh, Học bổng.
  Select HoSV+' '+TenSV As N'Họ Tên Sinh Viên',MaKhoa As N'Mã Khoa',NoiSinh As N'Nơi Sinh',HocBong AsN'Học Bổng'
  From DMSV
  Where HocBong>=150000 and NoiSinh=N'Hà Nội'

  --20. Danh sách các sinh viên của khoa Anh văn và khoa Vật lý, gồm các thông tin: Mã sinh
  --viên, Mã khoa, Phái.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',MaKhoa As N'Mã Khoa',Phai As N'Phái'
  From DMSV
  Where MaKhoa='AV'or MaKhoa='VL'

  --21. Cho biết những sinh viên có ngày sinh từ ngày 01/01/1991 đến ngày 05/06/1992 gồm
  --các thông tin: Mã sinh viên, Ngày sinh, Nơi sinh, Học bổng.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',NgaySinh As N'Ngày Sinh',NoiSinh As N'Nơi Sinh',HocBong As N'Học Bổng'
  From DMSV
  Where NgaySinh>='01/01/1991'and NgaySinh<='05/06/1992'

  --22. Danh sách những sinh viên có học bổng từ 80.000 đến 150.000, gồm các thông tin: Mã
  --sinh viên, Ngày sinh, Phái, Mã khoa.
  Select MaSV As N'Mã Sinh Viên',NgaySinh As N'Ngày Sinh',Phai As N'Phái',MaKhoa As N'Mã Khoa'
  From DMSV
  Where HocBong>=80000 and HocBong<=150000

  --23. Cho biết những môn học có số tiết lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45, gồm các thông tin: Mã
  --môn học, Tên môn học, Số tiết.
  Select MaMH As N'Mã Môn Học',TenMH As N'Tên Môn Học',SoTiet As N'Số Tiết'
  From DMMH
  Where SoTiet>30 and SoTiet<45
  --24. Liệt kê những sinh viên nam của khoa Anh văn và khoa tin học, gồm các thông tin: Mã
  --sinh viên, Họ tên sinh viên, tên khoa, Phái.
  select masv 'Mã sinh viên','Họ tên sinh viên'=hosv+' '+tensv,tenkhoa 'Tên khoa',phai 'Phái'
  from dmsv sv,dmkhoa khoa
  where sv.makhoa=khoa.makhoa
  --25. Liệt kê những sinh viên nữ, tên có chứa chữ N--
  select*
  from dmsv
  where phai=N'nữ'and tensv like N'%n%'
  --C. Truy vấn sử dụng hàm: year, month, day, getdate, case, ….
  --26. Danh sách sinh viên có nơi sinh ở Hà Nội và sinh vào tháng 02, gồm các thông tin: Họ
  --sinh viên, Tên sinh viên, Nơi sinh, Ngày sinh.
  select hosv 'Họ sinh viên',tensv 'Tên sinh viên',noisinh 'Nơi sinh',ngaysinh 'ngày sinh'
  from dmsv
  where noisinh=N'Hà nội'andmonth(ngaysinh)=2
  --27. Cho biết những sinh viên có tuổi lớn hơn 20, thông tin gồm: Họ tên sinh viên, Tuổi,Học bổng.
  select hosv+' '+tensv 'Tên sinh viên','Tuổi'=year(getdate())-year(ngaysinh),hocbong 'Học bổng'
  from dmsv
  whereyear(getdate())-year(ngaysinh)>20
  --28. Danh sách những sinh viên có tuổi từ 20 đến 25, thông tin gồm: Họ tên sinh viên, Tuổi,
  --Tên khoa.
  select hosv+' '+tensv 'Tên sinh viên','Tuổi'=year(getdate())-year(ngaysinh),tenkhoa 'Tên khoa'
  from dmsv sv,dmkhoa khoa
  where sv.makhoa=khoa.makhoa and(year(getdate())-year(ngaysinh)between 20 and 25)
  --29. Danh sách sinh viên sinh vào mùa xuân năm 1990, gồm các thông tin: Họ tên sinh viên,
  --Phái, Ngày sinh.
  select hosv+' '+tensv 'Tên sinh viên',phai 'Phái',ngaysinh 'Ngày sinh'
  from dmsv
  whereyear(ngaysinh)=1990 and(month(ngaysinh)in(1,2,3))--between 1 and 3)
  --30. Cho biết thông tin về mức học bổng của các sinh viên, gồm: Mã sinh viên, Phái, Mã
  --khoa, Mức học bổng. Trong đó, mức học bổng sẽ hiển thị là “Học bổng cao” nếu giá trị
  --của field học bổng lớn hơn 500,000 và ngược lại hiển thị là “Mức trung bình”
  select masv'Mã sinh viên',phai'Phái',makhoa 'Mã khoa','Mức trung bình'=casewhen hocbong>500000 thenN'Học bổng cao'else N' Mức trung bình'end
  from dmsv
  --D. Truy vấn sử dụng hàm kết hợp: max, min, count, sum, avg và gom
  --nhóm
  --32. Cho biết tổng số sinh viên của toàn trường
  select'Tổng sinh viên toàn trường'=count(masv)
  from dmsv
  --33. Cho biết tổng sinh viên và tổng sinh viên nữ.
  --đây là cách viết gộp trong bảng
  select'Tổng sinh viên'=count(masv),'Tổng sinh viên nữ'=sum(case phai when N'nữ'then 1 else 0 end)
  from dmsv
  ------------
  select'Tổng sinh viên'=count(masv),t.nu 'Tổng sinh viên nữ'
  from dmsv,
  (
  selectcount(masv)as'nu'
  from dmsv
  where phai=N'Nữ'
  )as t
  groupby t.nu  --34. Cho biết tổng số sinh viên của từng khoa.
  select makhoa 'Mã khoa','Mã sinh viên'=count(masv)
  from dmsv
  groupby makhoa

  --35. Cho biết số lượng sinh viên học từng môn.
  select tenmh'Tên môn học',count(distinct masv)'Mã sinh viên'
  from ketqua kq,dmmh mh
  where kq.mamh=mh.mamh
  groupby tenmh
  --36. Cho biết số lượng môn học mà sinh viên đã học(tức tổng số môn học có torng bảng kq)
  selectcount(distinct mamh)'Tổng số môn học'
  from ketqua

  --37. Cho biết tổng số học bổng của mỗi khoa.
  select makhoa 'Mã khoa',sum(hocbong)'Tổng học bổng'
  from dmsv
  groupby makhoa
  --38. Cho biết học bổng cao nhất của mỗi khoa.
  select makhoa 'Mã khoa',max(hocbong)'Học bổng cao nhất'
  from dmsv
  groupby makhoa
  --39. Cho biết tổng số sinh viên nam và tổng số sinh viên nữ của mỗi khoa.
  select makhoa,'Tổng sinh viên nam'=sum(case phai when N'nam'then 1 else 0 end),'Tổng sinh viên nữ'=sum(case phai when N'nữ'then 1 else 0 end)
  from dmsv
  groupby makhoa
  --40. Cho biết số lượng sinh viên theo từng độ tuổi.
  selectyear(getdate())-year(ngaysinh)'Tuổi',count(masv)'Số sinh viên'
  from dmsv
  groupbyyear(getdate())-year(ngaysinh)

  --41. Cho biết những năm sinh nào có 2 sinh viên đang theo học tại trường.
  selectyear(ngaysinh)'Năm',count(Masv)'Số sinh viên'
  from dmsv
  groupbyyear(ngaysinh)
  havingcount(Masv)=2

  --42. Cho biết những nơi nào có hơn 2 sinh viên đang theo học tại trường.
  select NoiSinh,count(Masv)'Số sinh viên'
  from dmsv
  groupby NoiSinh
  havingcount(Masv)>=2
  --43. Cho biết những môn nào có trên 3 sinh viên dự thi.
  select mamh 'Mã môn học',count(masv)'Số Sinh viên'
  from ketqua
  groupby mamh
  havingcount(masv)>3

  --44. Cho biết những sinh viên thi lại trên 2 lần.
  select masv,mamh,count(lanthi)'so lan thi lai'

  from ketqua
  groupby masv,mamh

  havingcount(lanthi)>2

  --45. Cho biết những sinh viên nam có điểm trung bình lần 1 trên 7.0
  select Hosv+' '+tensv 'Họ tên sinh viên',phai,lanthi,avg(Diem)'diem trung binh'
  from ketqua kq,dmsv sv
  where kq.masv=sv.masv and lanthi=1 and phai=N'nam'
  groupby lanthi,phai, Hosv+' '+tensv
  havingavg(Diem)>7.0

  --46. Cho biết danh sách các sinh viên rớt trên 2 môn ở lần thi 1.
  select masv 'Mã sinh viên',count(mamh)'Số môn rớt'
  from ketqua
  where lanthi=1 and diem<5
  groupby masv
  havingcount(mamh)>=2
  --47. Cho biết danh sách những khoa có nhiều hơn 2 sinh viên nam
  select makhoa 'Mã khoa','Số sinh viên nam'=count(masv)
  from dmsv
  where phai=N'Nam'
  groupby makhoa
  havingcount(masv)>=2

  --48. Cho biết những khoa có 2 sinh đạt học bổng từ 200.000 đến 300.000.
  select makhoa 'Mã khoa','Số sinh viên'=count(masv)
  from dmsv
  where hocbong between 200000 and 300000
  groupby makhoa
  havingcount(masv)>2

  --49. Cho biết số lượng sinh viên đậu và số lượng sinh viên rớt của từng môn trong lần thi 1.
  --làm từng bảng
  select tenmh,'Số sinh viên Đậu'=count(masv)
  from ketqua kq,dmmh mh
  where kq.mamh=mh.mamh and lanthi=1 and diem>=5
  groupby tenmh

  select tenmh,'Số sinh viên Rớt'=count(masv)
  from ketqua kq,dmmh mh
  where kq.mamh=mh.mamh and lanthi=1 and diem<5
  groupby tenmh
  --Làm gộp
  select tenmh 'Tên môn học','Số sinh viên Đậu'=sum(casewhen diem>=5 then 1 else 0 end),'Số sinh viên Rớt'=sum(casewhen diem<5 then 1 else 0 end)
  from ketqua kq,dmmh mh
  where kq.mamh=mh.mamh and lanthi=1
  groupby tenmh
  --50. Cho biết số lượng sinh viên nam và số lượng sinh viên nữ của từng khoa.
  --trùng lại câu 39
  select makhoa,'Tổng sinh viên nam'=sum(case phai when N'nam'then 1 else 0

  end),'Tổng sinh viên nữ'=sum(case phai when N'nữ'then 1 else 0 end)
  from dmsv
  groupby makhoa
  ------

  --F. Truy vấn con trả về một giá trị
  --51. Cho biết sinh viên nào có học bổng cao nhất.
  select hosv+' '+tensv 'Họ tên sinh viên',hocbong
  from dmsv
  where hocbong=(selectmax(hocbong)from dmsv)
  --52. Cho biết sinh viên nào có điểm thi lần 1 môn cơ sở dữ liệu cao nhất.

  select hosv+' '+tensv 'Họ tên sinh viên',tenmh 'Tên môn học',lanthi,diem
  from ketqua kq,dmmh mh,dmsv sv
  where sv.masv=kq.masv and kq.mamh=mh.mamh and lanthi=1 and tenmh=N'cơ sở dữ liệu'
  and diem=
  (
  selectmax(diem)
  from ketqua kq,dmmh mh
  where kq.mamh=mh.mamh and tenmh=N'cơ sở dữ liệu'and lanthi=1
  )
  --53. Cho biết sinh viên khoa anh văn có tuổi lớn nhất.
  select hosv+' '+tensv 'Họ tên sinh viên',ngaysinh 'Ngày sinh',makhoa 'Mã khoa'
  from dmsv
  where/*makhoa='av' and*/ ngaysinh=(
  selectmin(ngaysinh)
  from dmsv
  where makhoa='av'

  )

  --or
  select hosv+' '+tensv 'Họ tên sinh viên',ngaysinh 'Ngày sinh',makhoa 'Mã khoa'
  from dmsv
  where(getdate()-ngaysinh)=
  (
  selectmax(getdate()-ngaysinh)
  from dmsv
  where makhoa='av'

  )
  --54. Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhất.
  --cach 1:
  select tenkhoa
  from dmsv sv,dmkhoa kh
  where sv.makhoa=kh.makhoa
  groupby tenkhoa
  havingcount(tenkhoa)>=all(selectcount(masv)
  from dmsv
  groupby makhoa)
  --cach 2:
  select tenkhoa

  from dmsv sv,dmkhoa kh
  where sv.makhoa=kh.makhoa
  groupby tenkhoa
  havingcount(tenkhoa)=(selectmax(t.tong)
  from
  (
  selectcount(masv)as tong
  from dmsv
  groupby makhoa
  )as t
  )

  --55. Cho biết khoa nào có đông nữ nhất.
  select tenkhoa 'Tên khoa'
  from dmsv sv,dmkhoa kh
  where sv.makhoa=kh.makhoa and phai=N'nữ'
  groupby tenkhoa
  havingcount(tenkhoa)>=all(selectcount(masv)
  from dmsv
  where phai=N'nữ'
  groupby makhoa)
  --56. Cho biết môn nào có nhiều sinh viên rớt lần 1 nhiều nhất.

  select mamh
  from ketqua
  where lanthi=1 and diem<5
  groupby mamh
  havingcount(diem)>=all(selectcount(diem)
  from ketqua
  where lanthi=1 and diem<5
  groupby mamh)
  --57. Cho biết sinh viên không học khoa anh văn có điểm thi môn phạm lớn hơn điểm thi văn
  --phạm của sinh viên học khoa anh văn.
  selectdistinct kq.masv
  from ketqua kq, dmsv sv
  where sv.masv=kq.masv and mamh='05'and makhoa notlike'av'and diem>(
  select diem
  from ketqua kq, dmsv sv
  where sv.masv=kq.masv and mamh='05'and makhoa='av'
  )
  --G. Truy vấn con trả về nhiều giá trị, sử dụng lượng từ all, any, union, top.
  --58. Cho biết sinh viên có nơi sinh cùng với Hải.
  select masv,hosv+' '+tensv
  from dmsv
  where noisinh=(select noisinh
  from dmsv
  where tensv=N'hải')
  --59. Cho biết những sinh viên nào có học bổng lớn hơn tất cả học bổng của
  sinh viên thuộc khoa anh văn

  select masv
  from dmsv
  where hocbong>=all(select hocbong from dmsv where makhoa='av')
  --60. Cho biết những sinh viên có học bổng lớn hơn bất kỳ học bổng của sinh viên học khóa anh văn
  select masv,hocbong
  from dmsv
  where hocbong>=any(select hocbong from dmsv where makhoa='av')
  --61. Cho biết sinh viên nào có điểm thi môn cơ sở dữ liệu lần 2 lớn hơn tất cả điểm thi lần 1
  --môn cơ sở dữ liệu của những sinh viên khác.
  select masv
  from ketqua
  where mamh='01'and lanthi=2 and diem>=all(select diem from ketqua where mamh='01'and lanthi=1)
  --62. Cho biết những sinh viên đạt điểm cao nhất trong từng môn.
  select masv,ketqua.mamh,diem
  from ketqua,(select mamh,max(diem)as maxdiem
  from ketqua
  groupby mamh)a
  where ketqua.mamh=a.mamh and diem=a.maxdiem
  --63. Cho biết những khoa không có sinh viên học.
  select*
  from dmkhoa
  wherenotexists(selectdistinct makhoa
  from ketqua,dmsv where ketqua.masv=dmsv.masv and makhoa=dmkhoa.makhoa)
  --64. Cho biết sinh viên chưa thi môn cơ sở dữ liệu.
  select*
  from dmsv
  wherenotexists
  (selectdistinct*
  from ketqua
  where mamh ='01'and masv=dmsv.masv)
  --65. Cho biết sinh viên nào không thi lần 1 mà có dự thi lần 2.
  select masv
  from ketqua kq
  where lanthi=2 andnotexists
  (select*
  from ketqua
  where lanthi=1 and masv=kq.masv)
  --66. Cho biết môn nào không có sinh viên khoa anh văn học.
  select tenmh
  from dmmh
  where
  notexists
  (select mamh
  from ketqua kq,dmsv sv
  where sv.masv=kq.masv and sv.makhoa='av'and dmmh.mamh=mamh)

  --67. Cho biết những sinh viên khoa anh văn chưa học môn văn phạm.
  Select MaSV
  From DMSv dmsv

  Where MaKhoa='AV'AndNotExists(Select*
  From KetQua
  Where MaMH='05'And MaSV=dmsv.MaSV
  )


  --68. Cho biết những sinh viên không rớt môn nào.
  Select MaSV
  From DMSV dmsv
  WhereNotExists(Select*
  From KetQua
  Where Diem<=5 And MaSV=dmsv.MaSV
  )  --69. Cho biết những sinh viên học khoa anh văn có học bổng và những sinh viên chưa bao
  --giờ rớt.
  Select MaSV,MaKhoa,HocBong
  From DMSv dmsv
  Where MaKhoa='AV'And HocBong>0 AndNotExists(Select*
  From KetQua
  Where Diem<5 And MaSV=dmsv.MaSV
  )


  --70. Cho biết khoa nào có đông sinh viên nhận học bổng nhất và khoa nào khoa nào có ít
  --sinh viên nhận học bổng nhất.
  Select MaKhoa,count(MaSV)'So Luong SV'
  From DMSV
  Where HocBong>0
  GroupBy MaKhoa
  Havingcount(MaSV)>=All(Selectcount(MaSV)
  From DMSv
  where hocbong>0
  GroupBy MaKhoa
  )
  UNION
  Select MaKhoa,count(MaSV)'So Luong SV'
  From DMSV
  Where HocBong>0
  GroupBy MaKhoa
  Havingcount(MaSV)<=All(Selectcount(MaSV)
  From DMSV
  where hocbong>0
  GroupBy MaKhoa
  )


  --71. Cho biết 3 sinh viên có học nhiều môn nhất.

  Selecttop 3 MaSV,Count(Distinct MaMH)'Số môn học'
  From KetQua
  GroupBy MaSV
  HavingCount(Distinct MaMH)>=All(Selectcount(distinct MaMH)
  From KetQua
  GroupBy MaSV
  )


  /*==========================H. Truy vấn dùng phép chia =========================*/
  --72. Cho biết những môn được tất cả các sinh viên theo học.
  Select MaMH
  From KetQua
  GroupBy MaMH
  Havingcount(distinct MaSV)=(Selectcount(MaSV)
  From DMSv
  )


  --73. Cho biết những sinh viên học những môn giống sinh viên có mã số A02 học.
  Selectdistinct MaSV
  From KetQua kq
  WhereExists(Selectdistinct MaMH
  From KetQua
  Where MaSV='A02'and MaMH=kq.MaMH
  )


  --74.Cho biết những sinh viên học những môn bằng đúng những môn mà sinh viên A02 học.
  Select TenSV
  From KetQua kq,DMSv dmsv,(Select MaSV,MaMH,count(distinct MaMH)SoMon
  From KetQua
  Where MaSV='A02'
  GroupBy MaSV,MaMH)a
  Where kq.MaSV=dmsv.MaSV and kq.MaMH=a.MaMH and kq.MaSV <>a .MaSV
  GroupBy TenSV
  Havingcount(distinct kq.MaMH)=(Selectcount(distinct MaMH)
  From KetQua
  Where MaSV='A02')

  Select dmsv.MaSV
  From KetQua kq, DMSv dmsv
  Where kq.MaSV=dmsv.MaSV and MaMH=(Selectdistinct MaMH
  From KetQua
  Where MaSV='A02'and MaMH=kq.MaMH)and dmsv.MaSV NotLike'A02'
  GroupBy dmsv.MaSV
  Havingcount(distinct MaMH)=(Selectcount(distinct MaMH)
  From KetQua
  Where MaSV='A02')  --75. Tạo một bảng mới tên sinhvien-ketqua: gồm: MASV, HoSV, TenSV, SoMonHoc. Sau
  --đó Thêm dữ liệu vào bảng này dựa vào dữ liệu đã có.
  CreateTable SinhVien_KetQua
  (
  MaSV char(3)notnull,
  HoSV nvarchar(15)notnull,
  TenSV nvarchar(7)notnull,
  SoMonHoc tinyint
  )

  InsertInto SinhVien_KetQua
  Select dmsv.MaSV,HoSV,TenSV,count(distinct MaMH)
  From DMSV dmsv,KetQua kq
  Where dmsv.MaSV=kq.MaSV
  GroupBy dmsv.MaSV,HoSV,TenSV


  --76. Thêm vào bảng khoa cột Siso, cập nhật sỉ số vào khoa từ dữ liệu sinh viên.
  go
  altertable dmkhoa
  add siso tinyint
  go

  update dmkhoa
  set siso=(selectcount(masv)
  from dmsv
  where makhoa='av'
  groupby(makhoa))
  where makhoa='av'

  update dmkhoa
  set siso=(selectcount(masv)
  from dmsv
  where makhoa='TH'
  groupby(makhoa))
  where makhoa='Th'


  update dmkhoa
  set siso=(selectcount(masv)
  from dmsv
  where makhoa='Tr'
  groupby(makhoa))
  where makhoa='Tr'

  update dmkhoa
  set siso=(selectcount(masv)
  from dmsv
  where makhoa='vl'
  groupby(makhoa))
  where makhoa='vl'

  --77. Tăng thêm 1 điểm cho các sinh viên vớt lần 2. Nhưng chỉ tăng tối đa là 5 điểm
  update ketqua
  set diem=diem+1
  where lanthi=2 and diem+1<=5

  select*from ketqua
  --78. Tăng học bổng lên 100000 cho những sinh viên có điểm trung bình là 6.5 trở lên
  update dmsv
  set hocbong=hocbong+100000
  where masv in(select masv
  from ketqua
  groupby masv
  havingavg(diem)>=6.5)
  --79. Thiết lập học bổng bằng 0 cho những sinh viên thi hai môn rốt ở lần 1
  update dmsv
  set hocbong=0
  where masv in(select masv
  from ketqua
  where lanthi=1 and diem<5
  groupby masv
  havingcount(mamh)=2
  )

  --80. Xoá tất cả những sinh viên chưa dự thi môn nào.
  deletefrom dmsv
  wherenotexists(select masv
  from ketqua
  where masv=dmsv.masv
  )
  --81. Xóa những môn mà không có sinh viên học.
  deletefrom dmmh
  wherenotexists(select mamh
  from ketqua
  where mamh=dmmh.mamh
  )
  -- Tạo view
  --82. Danh sách sinh viên không bi rớt môn nào
  createview cau82
  as
  select dmsv.masv,hosv,tensv,phai,ngaysinh,noisinh,hocbong
  from dmsv,ketqua
  where dmsv.masv=ketqua.masv
  groupby dmsv.masv,hosv,tensv,phai,ngaysinh,noisinh,hocbong
  havingmin(diem)>=5


  --83. Danh sách sinh viên học môn văn phạm và môn cơ sở dữ liệu
  createview cau83
  as
  select*
  from dmsv
  where masv in
  (selectdistinct ketqua.masv
  from ketqua,dmsv
  where dmsv.masv=ketqua.masv and(mamh='01'or mamh='05')
  )
  dropview cau83

  --84. Trong mỗi sinh viên cho biết môn có điểm thi lớn nhất. Thông tin gồm: mã sinh viên,
  --tên sinh viên, tên môn, điểm.  createview cau84
  as
  selectdistinct dmsv.masv,tensv,tenmh,max(diem)diem
  from dmsv,ketqua,dmmh
  where dmsv.masv=ketqua.masv and dmmh.mamh=ketqua.mamh
  groupby dmsv.masv,tensv,tenmh
  select*from cau84
  --85. Danh sách sinh viên: Không rớt lần 1 hoặc ,Không học môn văn phạm
  createview cau85
  as
  select*
  from dmsv
  where masv in
  (select masv
  from ketqua
  where(lanthi=1 and diem <5)ornotexists
  (Select*
  From KetQua
  Where MaMH='05'And MaSV=ketqua.MaSV
  ))

  --86. Danh sách những sinh viên khoa có 2 sinh viên nữ trở lên
  createview cau86
  as
  select*
  from dmsv
  where makhoa=
  (select sv.makhoa
  from dmsv sv,dmkhoa kh
  where sv.makhoa=kh.makhoa and phai=N'nữ'
  groupby sv.makhoa
  havingcount(tenkhoa)>=all(selectcount(masv)
  from dmsv
  where phai=N'nữ'
  groupby makhoa))  /*===============HẾT================*/


  Link Download
  https://docs.google.com/document/d/1...O9TLg4ll8/edit
   

  Loading...

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. tranhoang559987

  tranhoang559987

  Bài viết:
  90
  Đã được thích:
  0
  Đúng thông tin mình cần , đang tìm kiếm bữa giờ mà chưa thấy
   
 3. tranhoang559987

  tranhoang559987

  Bài viết:
  90
  Đã được thích:
  0
  Đúng thông tin mình cần , đang tìm kiếm bữa giờ mà chưa thấy
   
 4. duhiephoa

  duhiephoa

  Bài viết:
  19
  Đã được thích:
  0
 5. kenkashop

  kenkashop

  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  chịu khó code cái này cũng giỏi lắm ak.
   
 6. dangtuanh79

  dangtuanh79

  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  HÃY TRANH THỦ TRONG KHI ĐỐI THỦ BẬN ĂN TẾT

  ĐỐI THỦ CỦA BẠN
  Đang bận lo Tết đến, họ đang chuẩn bị vui xuân, qua Tết mới triển khai kinh doanh tiếp.

  BẠN CÓ NHƯ VẬY KHÔNG ?
  Kinh doanh không bỏ lỡ giây phút nào cả, chúng tôi giúp bạn ĐI TRƯỚC ĐỐI THỦ NGAY
  Thiết kế trang Web ngay lúc này để qua Tết mở hàng với 1 website đầy đủ nội dung và may mắn trong lúc đối thủ của bạn vẫn mơ màng phê Tết.

  HÃY GIAO VIỆC ĐÓ CHO CHÚNG TÔI!
  CHÚNG TÔI SẼ LÀM TỐT NHẤT CHO BẠN VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT !

  Khuyến Mãi Thiết Kế Web Tháng 1 .Chỉ 1,990,000, có ngay Bộ " Website Chuyên Nghiệp + Tên Miền + Hosting + Email theo tên miền riêng" BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

  0986.184.211 (VIBER/ZALO) + 0908.823.311

  Địa Chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Tân Bình, Tp.HCM
  Homepage: thietkewebchuyen . com
   
 7. dangtuanh79

  dangtuanh79

  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  HÃY TRANH THỦ TRONG KHI ĐỐI THỦ BẬN ĂN TẾT

  ĐỐI THỦ CỦA BẠN
  Đang bận lo Tết đến, họ đang chuẩn bị vui xuân, qua Tết mới triển khai kinh doanh tiếp.

  BẠN CÓ NHƯ VẬY KHÔNG ?
  Kinh doanh không bỏ lỡ giây phút nào cả, chúng tôi giúp bạn ĐI TRƯỚC ĐỐI THỦ NGAY
  Thiết kế trang Web ngay lúc này để qua Tết mở hàng với 1 website đầy đủ nội dung và may mắn trong lúc đối thủ của bạn vẫn mơ màng phê Tết.

  HÃY GIAO VIỆC ĐÓ CHO CHÚNG TÔI!
  CHÚNG TÔI SẼ LÀM TỐT NHẤT CHO BẠN VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT !

  Khuyến Mãi Thiết Kế Web Tháng 1 .Chỉ 1,990,000, có ngay Bộ " Website Chuyên Nghiệp + Tên Miền + Hosting + Email theo tên miền riêng" BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

  0986.184.211 (VIBER/ZALO) + 0908.823.311

  Địa Chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Tân Bình, Tp.HCM
  Homepage: thietkewebchuyen . com
   
 8. abc160561b1

  abc160561b1

  Bài viết:
  261
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  Click ra ảnh đặt tính tình giống tiết
   
 9. xzvhdghgdh

  xzvhdghgdh

  Bài viết:
  445
  Đã được thích:
  0
  CÁCH ĐÒI NỢ HIỆU QUẢ HỢP PHÁP – hướng dẫn của SEALAW

  Tại sao người đòi nợ chuyên nghiệp lại thực hiện thành công trong khi nhiều chủ nợ là dân “anh chị”, Công an, Bộ đội không đòi được ?
  Đây là câu hỏi rất nhiều người đặt ra với chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ ngắn gọn nhất giúp các bạn hiểu.
  Việc thực hiện hoạt động đòi nợ là sự rèn luyện tổng hợp nhiều kỹ năng nghiên cứu và thu thập thông tin chứng cứ, giao tiếp, tâm lý và phán đoán, tố tụng. Đối với người dân, thông thường khi phát sinh nợ thường nghĩ ngay đến nhờ Công an hoặc nhờ lực lượng “anh chị”. Việc nhờ này có ưu điểm nhanh gọn trong một số vụ việc nhưng nhược điểm khó kiểm soát được hành vi manh động, vi phạm pháp luật, nếu gặp con nợ hiểu biết pháp luật và có quan hệ xã hội sâu rộng thì việc lại bế tắc, có thể dính “bẫy ngược” hoặc thậm chí hết thời hiệu khởi kiện mất quyền đòi nợ.


  Đòi nợ theo quy định pháp luật chính là việc chúng ta nắm chắc thông tin đối tượng, hồ sơ, chứng cứ sau đó khai thác điểm yếu của đối tượng về mặt pháp lý, tâm lý, xã hội và tố tụng. Ví dụ, trước khi hành động trực diện các bạn cần thu thập xong hồ sơ chứng cứ, thông tin đối tượng, tránh hiện tượng khi tác động rồi mới tìm cách củng cố chứng cứ thì khả năng thành công sẽ giảm đi một phần do đối tượng sẽ chủ động thủ thế, che dấu chứng cứ. Chủ động khai thác tâm lý nợ nần hoặc e ngại lộ thông tin nợ xấu làm mất uy tín với gia đình, cơ quan, đoàn thể. Hoặc khai thác triệt để trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ liên đới của gia đình, cơ quan tổ chức.... Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất các bạn cần chuẩn bị là tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền đòi nợ hợp pháp của mình, chỉ khi bạn có quyền hợp pháp thì tâm lý bạn vững vàng, chủ động trong công việc.


  Đó là những nét cơ bản nhất của hoạt động đòi nợ, để biết chi tiết hơn các bạn có tham khảo thêm tại website: dichvuthuno.com hoặc luatsudongnama.com của Luật sư Đông Nam Á – SEALAW.vn. Với gần 20 năm hình thành phát triển, đã thụ lý giải quyết trên 18.000 vụ/việc của 40 luật sư và 25 cán bộ pháp lý chuyên môn, SEALAW GROUP thường xuyên hướng dẫn miễn phí kỹ năng hoặc đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thu nợ cho doanh nghiệp.

  Liên hệ hoặc tham khảo thêm:
  LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á SEALAW
  Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  Website: DichVuThuNo. Com / LuatSuDongNamA. Com
  Điện thoại: 024.35656858 / 024.22178898 / 0902278899
  Email: luatsudongnama @gmail.com
  Skype: luatsudongnama
   

Chia sẻ trang này